HAD JEZUS OOK EEN GEBOORTEHOROSCOOP?

Als je liever luistert, luister dan hier naar de aflevering van De Astrologie Podcast over Jezus zijn geboortehoroscoop:

Ja, natuurlijk had Jezus Christus, ook wel Jezus van Nazareth genoemd, een geboortehoroscoop! Het universum slaat niets en niemand over. Dus van elk nieuw leven op aarde valt er een geboortehoroscoop te maken.

Een horoscoop is een kaart vol symbolen van de standen van de sterren en planeten precies op het moment dat iemand werd geboren. Om Jezus’ geboortehoroscoop te kunnen maken is het essentieel om te beschikken over drie belangrijke gegevens: de geboortedatum, het geboortetijdstip én de geboorteplaats. Van Jezus is alleen bekend waar hij geboren is. Over zijn geboortedatum en geboortetijdstip is niets bekend en blijft het speculeren.

Het probleem is alleen dat er niet met zekerheid kan worden vastgesteld wanneer en hoe laat Jezus precies is geboren. Dit heeft alles te maken met de vele fouten die destijds bij het berekenen van horoscopen werden gemaakt en ook bij het ontbreken van een kalender die door iedereen ook als zodanig werd gebruikt.

Ondanks dat we niet exact Jezus zijn geboortehoroscoop kunnen maken, valt aan de hand van oude geschriften wel het een en ander op te maken.

Wie was Jezus?

Jezus was een Joodse man met bijzondere gaven die ongeveer tweeduizend jaar geleden leefde. Volgens de islam is Jezus een profeet, een boodschapper van God dus. Volgens het christendom is Jezus de Zoon van God. God is dus de vader van Jezus. Tezamen met de Heilige Geest vormen ze een drie-eenheid. Wellicht ken je het kruisgebed: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen.

Over wie Jezus werkelijk was en wat precies zijn daden waren, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Er is ook geen informatie te vinden over de jeugd van Jezus. We weten alleen dat hij één moeder heeft, de heilige (onbevlekte) Maria en twee vaders. Jozef was zijn aardse vader en God zijn vader in de hemel. Jezus had een bijzondere band met zijn Hemelse Vader en kon zomaar verdwijnen om bij hem te zijn. Als twaalfjarige jongen legde hij dingen uit aan de priesters van het Joodse geloof. Pas toen Jezus stierf kwam het christelijke geloof langzaam los van zijn Joodse wortels.

Jezus heeft vanaf zijn dertigste een paar jaar door Israël gereisd. De Joden in Jeruzalem hoopten dat Jezus hen zou bevrijden van de Romeinen. Maar dat was niet zijn taak hier op aarde. De Joodse hogepriesters en Romeinse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen, uit angst dat Jezus gekroond zou worden als de nieuwe koning en hun invloed zou afnemen. Iets wat Jezus zelf helemaal niet wilde.

Waarom zouden we Jezus zijn geboortehoroscoop willen weten?

Religie en astrologie kunnen prima naast elkaar bestaan. Beide bieden een vorm van zingeving op levensvragen. Ik heb er eerder een artikel over geschreven die je hier kunt lezen: Astrologie is geen religie of bijgeloof, maar wat dan wel? Of beluister de podcast:

Astrologie is geen geloof maar een methodiek om de invloed van de kosmos te interpreteren op het leven en de situaties hier op aarde. Het is interessant om te weten wat Jezus zo bijzonder maakte en hoe Jezus zijn geboortehoroscoop eruit zag. Een verklaring voor Zijn persoonlijkheid vanuit de kosmos bekeken, is iets waar astrologen zich al eeuwen over buigen. Dit artikel biedt aanknopingspunten om Jezus’ karakter vanuit de sterren te doorgronden maar pretendeert geenszins de wijsheid in pacht te hebben. Jezus blijft een belangrijk historisch figuur van wie de naam en invloed nog lang na mijn dood zal blijven voortleven. Dat maakt Hem als persoon juist zo boeiend.

Ik ben zelf rooms-katholiek opgevoed. Ik ben gedoopt en heb mijn eerste heilige communie gedaan toen ik negen jaar oud was op mijn geboorte-eiland Ibiza. In aanloop naar mijn eerste communie kreeg ik les, de zogenaamde communiecatechese. Ik moest twee keer per week naar het kerkje bij ons in het dorp St. Rafael lopen om daar in de pastorie met andere kinderen les te krijgen van de pastoor. Daar heb ik veel geleerd over God, Jezus en de Bijbel. Van de geboorte van Jezus tot aan De Tien Geboden. Ik leerde om te communiceren met God en ook leerde ik over alle kerkelijke gebruiken waaronder biechten op een biechtstoel.

Ontmoeting met Jezus

Jarenlang ben ik daarna nog misdienaar geweest. In die rol was ik de priester behulpzaam tijdens zijn Heilige Mis. Ik droeg een lange toga met daaroverheen een korte witte superplie. Ik kan me goed herinneren dat ik het leuk vond om tijdens schooltijd er tussenuit te mogen met andere klasgenoten om zo in te kerk te mogen zingen en achter de priester met een kaars aan te lopen. Ook vond ik het iets bijzonders hebben dat ouderen naar ons toe liepen om een Heilige Hostie te halen en die te doordrenken met wijn in de kelk die ik vasthield.

astrologie
Tijdens de eerste heilige communie krijgt men het sacrament van het Lichaam en Bloed van Jezus. Het vieren van de eerste heilige communie is een feestelijk moment in katholieke gezinnen. Dus bij ons thuis werd alles uit de kast getrokken. Je ziet mij hier in het wit tussen mijn oudere en jongere zus. Mijn andere zusjes en broertje werden op dezelfde dag gedoopt.

Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap. In de communie ontmoet je Jezus zelf. Tijdens de eucharistie wordt de heilige hostie aan de gelovigen uitgereikt: een klein stukje brood dat tijdens het eucharistisch gebed is veranderd in het ‘Lichaam van Christus’. Zo word je één met hem en de hele kerkgemeenschap.

astrologie

Drie belangrijke initiaties om dichter bij God te komen

Iedere katholieke moet drie inwijdingen doorlopen om een christelijk leven te mogen leiden. Doopsel, eerste Communie en Vormsel worden de drie initiatiesacramenten genoemd. Een sacrament is een ritueel door Christus ingesteld en aan de Kerk gegeven. Het ontvangen van een sacrament is een ‘werkzaam teken’. Er gebeurt iets. In de kerk ontmoeten God en mens elkaar waarbij God ons Zijn genade schenkt.

Ik heb mijn laatste twee sacramenten – communie en vormsel – bewust meegemaakt. Ik wilde er alles over weten en begrijpen waarom de kerk zo groot was en zoveel macht had, maar ook wilde ik weten waarom God geen vrouw was, of Jezus ooit nog zal terugkeren en waarom er gezegd wordt dat er voor slechteriken geen plek is in de hemel. Wat is precies de hemel en wat gebeurt er dan ná onze dood?

De Katholieke Kerk is doordrenkt met symboliek en heeft de Bijbel als leidraad van Gods Woord. Ik ben altijd al gefascineerd geweest door symbolen. Toen ik voor het eerst een horoscoop in mijn handen kreeg, was ik gebiologeerd door al die mooie en mysterieuze tekens. Ik ben door de jaren heen die twee werelden naast elkaar gaan leggen. De Kerk en het geloof enerzijds, astrologie en psychologie anderzijds.

geboortehoroscoop

Hoe is de christelijke jaartelling ontstaan?

Vandaag de dag gebruiken we wereldwijd de christelijke jaartelling. Daarbij vormt de geboorte van Jezus Christus het nulpunt van de jaartelling. Wat veel mensen niet weten is dat het nulpunt geen wetenschap is, maar bedacht is door een monnik en pas 525 na Christus. Monnik Dionysius Exiguus wilde weten wanneer Jezus geboren was zodat de data van Pasen kon worden berekend en dus ging hij zelf terug zitten rekenen. Nog minder bekend is, dat pas sinds de tweede helft van de elfde eeuw de Rooms-Katholieke Kerk dit kalender ook is gaan gebruiken.

geboortehoroscoop

Wanneer is Jezus geboren?

Omdat niet precies bekend is wanneer Jezus geboren is, is het dus ook niet mogelijk om exact vast te stellen wanneer de jaartelling zou moeten beginnen. We weten alleen dat volgens het evangelie Jezus werd geboren tijdens het bestuur van Herodes. Herodes de Grote was een vazalkoning onder de Romeinen over delen van Judea. Hij was dus heerser ten tijde van de geboorte van Jezus maar hij stierf 4 v.Chr.

Veel historici denken daarom dat Jezus zo’n 6 jaar v.Chr. moet zijn geboren. Vele astrologen hebben in de loop der eeuwen vastgesteld dat op 6 januari 6 v.Chr. een samenstand aan de hemel te zien was van Jupiter, Venus en Mars. Wat weer zou kunnen duiden op de ster van Bethlehem. Die ster had de komst van een Joodse koning voorspeld.

geboortehoroscoop

De geleerden zijn er nog niet over uit, of juist wel. Het is maar hoe je het bekijkt. De evangeliën bieden geen aanknopingspunten om exact te bepalen op welke dag en in welk jaar Jezus geboren is.

Kerstviering

Uit onderzoek van Cor Hoogerwerf, nieuwtestamenticus, stamt de oudste vermelding van een kerstviering op 25 december uit Rome en dateert van 336 na Christus. Hierdoor weten we vrijwel zeker dat 25 december pas eeuwen later is vastgesteld als Jezus’ geboortedatum. Maar goed, het kan net zo goed niet 25 december zijn. Het blijft nattevingerwerk. Cor Hoogerwerf legt het in een interview met online magazine Visie van de EO als volgt uit (Bron: https://visie.eo.nl/artikel/2020/12/wanneer-is-jezus-geboren):

Wat je vaak ziet, is dat mensen een elementje uit het kerstverhaal pakken. En op basis daarvan gaan ze enorm aan het rekenen en speculeren. In Lucas 2 staat bijvoorbeeld dat de herders in het veld zijn als de engelen het goede nieuws bekendmaken. Daaruit leiden ze af dat Jezus in het warme seizoen – de lente of de zomer – geboren is.

Cor vervolgt: “In andere voorbeelden analyseren ze de volkstelling, die ook in Lucas 2 voorkomt. Of ze nemen de ster van Bethlehem uit het evangelie van Mattheüs. En een ingewikkelde berekening op basis van de priesterorde van Zacharias wijst op eind september, begin oktober als geboortemaand van Jezus.” Als nieuwtestamenticus laat Cor zich liever niet tot zulke speculaties verleiden.

‘Historisch gezien staat vast dat Jezus geboren is’

Cor vervolgt in zijn interview met de EO: “Het staat historisch vast dát Jezus geboren is. En het feit dat Herodes de Grote een rol speelt in de geboorteverhalen, vormt een aanwijzing voor Jezus’ geboortejaar. De meeste historici komen uit in de buurt van het jaar 5 voor Christus. In die periode moet het ongeveer gebeurd zijn.

Het is overigens helemaal niet zo vreemd dat we Jezus’ exacte geboortedatum niet weten” relativeert Cor. “We weten het van bijna niemand uit die tijd. Dat we bij benadering iets over Jezus’ geboortejaar kunnen zeggen, is dus al heel bijzonder.

Omdat dus niet exact vastgesteld kan worden wanneer Jezus is geboren, is het ondoenlijk om Jezus zijn geboortehoroscoop te maken. Wat wél mogelijk is, is om zijn karakter te omschrijven zoals mensen Hem hebben ervaren en hebben opgetekend.

Waar is Jezus geboren?

Jezus werd geboren in Bethlehem in Het Heilige Land. Nu Israël en Palestina genoemd. De ouders van Jezus waren Maria en Jozef. Zij waren zwanger en verloofd, maar nog niet getrouwd, wat een schande was in die tijd. De Romeinen waren aan de macht in de streek waar zij woonden. De Romeinen hadden de burgers verplicht om alle pasgeborenen te melden omdat zij een volkstelling hadden ingevoerd. Ze moesten zich laten inschrijven in de stad van hun voorouders, en zodoende vertrokken Jozef en Maria naar Bethlehem.

Jezus werd geboren in een stal achter een herberg. Dat moet ergens rond het jaar 5 zijn geweest voor het begin van de christelijke jaartelling. Jezus is dus niet in het jaar 0 geboren, want dat jaar bestaat niet eens. Er is een cruciale rekenfout gemaakt bij het maken van de jaarkalender. In dit tijd had je de Juliaanse kalender (van Julius Caesar) en pas in 1582 kwam de Gregoriaanse kalender. Genoemd naar paus Gregorius XIII. Dit is de kalender zoals we die nu kennen en deze wordt gebruikt over de hele wereld.

geboortehoroscoop

Jezus is niet met kerst geboren

Men viert tijdens de kerstdagen de geboorte van Jezus, maar wat bijna niemand weet is dat hij waarschijnlijk helemaal niet op 25 of 26 december is geboren! Wanneer hij exact is geboren valt niet te zeggen. Hij kan simpelweg niet met Kerstmis zijn geboren omdat er destijds in de winter geen herders waren in Israël.

Er is ook een theorie dat Jezus op 6 januari 6 v. Chr. is geboren omdat uit latere berekeningen is gebleken dat er een samenstand aan de hemel was van de 3 planeten Jupiter, Venus en Mars die veel licht gaf. Dit werd ook gezien als de ster van Bethlehem. Dit was ook op de dag dat de wijzen uit het Oosten kwamen, ook wel aangeduid als de magiërs, de pasgeboren Jezus bezochten en cadeaus meebrachten. Hoeveel wijzen het waren is ook niet bekend. Men gaat uit van drie omdat er drie cadeaus waren gegeven.

Nu weet je dus dat er geen geboortehoroscoop gemaakt kan worden van Jezus Christus. Dat neemt niet weg dat het een bijzondere persoon moet zijn geweest. Daarom ga ik het in de volgende aflevering hebben over het bijzondere karakter van Jezus Christus. Ik leg een link tussen wat we van hem weten uit de overlevering én de mogelijke planeetstanden in Jezus zijn geboortehoroscoop. Je beluistert deze podcast hier:

DE ASTROLOGIE PODCAST

BUSINESS ASTROLOGIE VOOR EXPERTS

Deborah dringt tot je diepste kern door en helpt je om je expertstatus te claimen en door te groeien naar Bedrijfsalchemist. Geheime wapen? ASTROLOGIE + HIGH-END POSITIONERING. Vraag gratis jouw geboortehoroscoop aan via 👉🏻 https://deborahcabau.nl/geboortehoroscoop/

Door naar deze podcast te luisteren groeit je emotionele en spirituele intelligentie. Je leert hoe je als expert je kunt vestigen als de #1 autoriteit in jouw markt en hoe je met het grootste vertrouwen je bigger vision deelt. Wil je voortaan geen aflevering missen? Abonneer je dan op De Astrologie Podcast.

Ben je een kennis-expert en wil je next level gaan en bedrijfsalchemist worden? Plan dan je call voor vrijblijvend gesprek. Ik ben de astrologie business expert, je bent bij mij in goede handen.

© Deborah Cabau | Deborah is een Spirituele Business Coach en Business Astroloog. Zij de oprichter van de School voor Bedrijfsalchemisten®️, bestseller auteur van The Holy Grail voor Bedrijfsalchemisten, host van De Astrologie Podcast en bedenker en maker van Deborah On Demand. Een 24/7 spirituele chatdienst voor ondernemers.

Kernwaarden: spiritualiteit, bewustzijn, persoonlijke groei en ondernemen.

DEBORAH CABAU SPIRITUEEL BUSINESSCOACH

Mijn missie is om kennisexperts en professionele coaches te helpen met het maken van goede strategische keuzes. dat doe ik door het goud op te sporen in de persoonlijke horoscoop en deze te vertalen naar een personal brand business die tikt als een klokje.

Wil je ook een succesvolle business als spirituele ondernemer? Stap in mijn magische wereld waarin we samen met behulp van astrologie en gechannelde boodschappen jouw strategie vormgeven.

Dit is het moment!

Anderen lezen ook

Schrijf je in voor

The Holy Grail

Schrijf je hier in voor het boek The Holy Grail voor Bedrijfsalchemisten, welke op 24 oktober 2024 gaat uitkomen, en wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

Marketing door

Direct aanvragen

Geboortehoroscoop

De stand van de sterren tijdens jouw geboorte heeft enorm veel impact op je karakter en het verloop van je leven.

Aan de hand van jouw geboortehoroscoop kan ik je bijna alles vertellen over jouw persoonlijkheid.

Nieuwsgierig naar jouw eigen geboortehoroscoop?

Meld je aan

Holy Grail

Op 24 oktober 2024 lanceer ik groots mijn boek The Holy Grail voor Bedrijfsalchemisten in het prachtige Planetarium Groningen. Tijdens dit event neem ik je mee in mijn fascinatie voor de kosmos met een adembenemende DOME-projectie die de hele koepel vult. Het wordt een ervaring die je nog lang zal bijblijven!

Wil je daar graag bij zijn?